Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

I / Keramika

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Bornová Irena MěDDM 15:30-16:30 1200,- 10-18
Kroužek zahájen.

Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 hodinových schůzek. 

   Charakteristika:

Pro žáky ve věku od 10ti let, kroužek probíha formou pravidelné činnosti. Žáci jsou rozděleni dle svých dovedností do skupin po 12 účastnících.  

Cíl vzdělávání:

 * seznámit účastníky s organizací práce v keramické dílně, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro práci s keramickou hlínou, postupy při zdobení

* osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce v keramické dílně

* získat poznatky o celkovém procesu tvorby keramických výrobků

* zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušenosti a poznatků

* z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, figurální modely, dekorativní i užitkové předměty
 

 Klíčové kompetence (dovednosti):

* dovednost k učení (technologický postup výroby a barvení)

* dovednost k řešení problémů ,nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné tvůrčí činnosti

* dovednost pracovní, tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním činnostem, je schopen koncentrace, má představu o práci keramika

* dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

* kompetence komunikativní ,reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů
  

Obsah činnosti:

* tvorba z ruky, válečků, plátu, modelování,

* barvení, glazování
 

 Očekávané výstupy:

* zvýšení zručnosti, manuálních dovednosti

* účastník zvládne samostatně dokončit nádoby, kachle, jednoduché figury, zvířata......

* orientace v základních technikách tvorba

* chápe výtvarnou činnost jako prostředek k vyjádření svých pocitů

* používá tvorbu k relaxaci
 

 Vyhodnocení na konci školního roku:

* účastnický list
Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí. 
  

Maximální kapacita kroužku je 12 žáků.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics